شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1308

شهرضا - خیابان ولیعصر - میدان شهید یوسفیان - کدپستی 8613756961 تلفن تماس : تلفن بانک: 03212244802