شعب بانک ملی شعبه کد : 3690

اشکذر -زارچ -شاهديهتلفن تماس : تلفن بانک: 03527736115

شعب بانک ملی شعبه کد : 3523

اشکذر خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03523625611