شعب بانک ملی شعبه کد : 4166

رودبار - رستم ابادتلفن تماس : تلفن بانک: 01326372227

شعب بانک ملی شعبه کد : 4162

رودبار پائين بازار رودبارتلفن تماس : تلفن بانک: 01326224325

شعب بانک ملی شعبه کد : 4156

رودبار بازارخليل ابادتلفن تماس : تلفن بانک: 01326222077

شعب بانک ملی شعبه کد : 4152

رودبار بخش رحمت اباد بلوکات -دهستان توتکابنتلفن تماس : تلفن بانک: 01326822447