شعب بانک ملی شعبه کد : 3983

رضوانشهر کارخانه چوب و کاغذ ايران چوکا تلفن تماس : تلفن بانک: 01824622913

شعب بانک ملی شعبه کد : 3981

رضوانشهر خيابان امام خمينی روبروی مسجد جامع شهرتلفن تماس : تلفن بانک: 01824622400