شعب بانک ملی شعبه کد : 9332

کلاله خيابان شهيد مدنی تلفن تماس : تلفن بانک: 01744241100

شعب بانک ملی شعبه کد : 9331

کلاله ميدان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 01744241900