شعب بانک ملی شعبه کد : 9287

علی اباد کتول خيابان امام رضاتلفن تماس : تلفن بانک: 01736227616

شعب بانک ملی شعبه کد : 9286

علی اباد کتول ميدان شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 01736229804

شعب بانک ملی شعبه کد : 9284

علی اباد کتول فلکه شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 01736224345

شعب بانک ملی شعبه کد : 9282

علی اباد کتول خيابان شهيد بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 01736229904