شعب بانک ملی شعبه کد : 9355

راميان خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 01746222700