شعب بانک ملی شعبه کد : 9221

اق قلا خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 01735222116