شعب بانک ملی شعبه کد : 9342

ازادشهر خيابان شهيد بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 01746725499

شعب بانک ملی شعبه کد : 9341

ازادشهر خ شهيد دکتر بهشتی پلاک 68تلفن تماس : تلفن بانک: 01746723939