شعب بانک ملی شعبه کد : 8101

زرند خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03424229505

شعب بانک ملی شعبه کد : 8097

زرند ميدان ازادی بلوار ازادیتلفن تماس : تلفن بانک: 03424229970

شعب بانک ملی شعبه کد : 8092

زرند خيابان 17شهريورتلفن تماس : تلفن بانک: 03424222477

شعب بانک ملی شعبه کد : 8091

زرند خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03424233412