شعب بانک ملی شعبه کد : 8099

راور خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03423729510

شعب بانک ملی شعبه کد : 8098

راور خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03423727091