شعب بانک ملی شعبه کد : 8077

بردسير خيابان شريعتی تلفن تماس : تلفن بانک: 03425226558

شعب بانک ملی شعبه کد : 8076

بردسير خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 03425221847