شعب بانک ملی شعبه کد : 6023

صحنه ميدان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 08383222491

شعب بانک ملی شعبه کد : 6022

صحنه خيابان شهيد رستمی مقابل حوزه انتظامیتلفن تماس : تلفن بانک: 08383222984

شعب بانک ملی شعبه کد : 6021

صحنه ميدان مطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 08383222620