شعب بانک ملی شعبه کد : 5815

سنقر -خيابان ايت ا... غفاری تلفن تماس : تلفن بانک: 08384224684

شعب بانک ملی شعبه کد : 5814

سنقر -خ ايت ا... طالقانی روبروی تعاونی تلفن تماس : تلفن بانک: 08384236297