شعب بانک ملی شعبه کد : 5542

سقز - ميدان جمهوریتلفن تماس : تلفن بانک: 08743221443

شعب بانک ملی شعبه کد : 5534

سقز - ابتدای خ بهارستان -روبروی باربری غربتلفن تماس : تلفن بانک: 08743241396

شعب بانک ملی شعبه کد : 5533

سقز - بلوار کشاورزتلفن تماس : تلفن بانک: 08743238133

شعب بانک ملی شعبه کد : 5532

سقز - ميدان قدستلفن تماس : تلفن بانک: 08743222868

شعب بانک ملی شعبه کد : 5531

سقز - ميدان ازادی تلفن تماس : تلفن بانک: 08743222032