شعب بانک ملی شعبه کد : 5613

بيجار - خيابان شهيد اردلانتلفن تماس : تلفن بانک: 08724227994

شعب بانک ملی شعبه کد : 5612

بيجار - بلوار شهيد رحمانی تلفن تماس : تلفن بانک: 08724232071

شعب بانک ملی شعبه کد : 5611

بيجار - خيابان توحيدتلفن تماس : تلفن بانک: 08724223030