شعب بانک ملی شعبه کد : 3326

لردگان بلوار شهدا نزديک ميدانتلفن تماس : تلفن بانک: 03825224460

شعب بانک ملی شعبه کد : 3323

لررگان بخش خانمیرزا شهر آلونی خیابان اصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 03825523539