شعب بانک ملی شعبه کد : 6151

بهار خ امامتلفن تماس : تلفن بانک: 08124222310