شعب بانک ملی شعبه کد : 2836

شازند ميدان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 08624224910