شعب بانک ملی شعبه کد : 9843

چالوس خيابان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 01914622022

شعب بانک ملی شعبه کد : 9796

چالوس خ 17شهريورتلفن تماس : تلفن بانک: 01912225665

شعب بانک ملی شعبه کد : 9793

چالوس خيابان تنکابنتلفن تماس : تلفن بانک: 01912254933

شعب بانک ملی شعبه کد : 9791

چالوس ميدان ازادی تلفن تماس : تلفن بانک: 01912225580