شعب بانک ملی شعبه کد : 9563

بابلسر ميدان بيت المقدس خ شهيد دکتر بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 01125233453

شعب بانک ملی شعبه کد : 9561

بابلسر خيابان بيت المقدستلفن تماس : تلفن بانک: 01125235024

شعب بانک ملی شعبه کد : 9553

بابلسر خيابان پاسدارانتلفن تماس : تلفن بانک: 01125280822

شعب بانک ملی شعبه کد : 9551

بابلسر بلوار طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 01125234612