شعب بانک ملی شعبه کد : 6429

نوراباد خيابان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 06637224072