شعب بانک ملی شعبه کد : 6448

اليگودرز بلوار شهيد چمران - نبش بيست متری دومتلفن تماس : تلفن بانک: 06642226177

شعب بانک ملی شعبه کد : 6447

اليگودرز - بازار اليگودرزتلفن تماس : تلفن بانک: 06642222220

شعب بانک ملی شعبه کد : 6446

اليگودرز خيابان ايت ا... مدرستلفن تماس : تلفن بانک: 06642223067

شعب بانک ملی شعبه کد : 6442

اليگودرز خيابان امام خمينی غربیتلفن تماس : تلفن بانک: 06642222717

شعب بانک ملی شعبه کد : 6441

اليگودرز خيابان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 06642225620