شعب بانک ملی شعبه کد : 6417

الشتر خ ايت ا... بروجردی روبروی بخشداری تلفن تماس : تلفن بانک: 06635221630

شعب بانک ملی شعبه کد : 6416

الشتر خيابان شهيد کلانتریتلفن تماس : تلفن بانک: 06635221710

شعب بانک ملی شعبه کد : 6415

الشتر خيابان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 06635222960