شعب بانک ملی شعبه کد : 4329

قزوين خ شهيد انصاری طبقه فوقانی شعبه بازار قزوينتلفن تماس : تلفن بانک: 02812559714

شعب بانک ملی شعبه کد : 4326

قزوين -شهرک اقباليه جنب پست فشارقوی تلفن تماس : تلفن بانک: 02825422862

شعب بانک ملی شعبه کد : 4325

قزوين -شهر صنعتی البرز-نبش ميدان خرمشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02822227329

شعب بانک ملی شعبه کد : 4324

قزوين -خيابان فلسطين غربی -روبروی استانداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02813320003

شعب بانک ملی شعبه کد : 4321

قزوين خيابان نادری جنوبی تلفن تماس : تلفن بانک: 02812222861

شعب بانک ملی شعبه کد : 2773

قزوین میدان جانبازان خیابان نوروزیان استانداری قزوینتلفن تماس : تلفن بانک: 02813682865

شعب بانک ملی شعبه کد : 2772

قزوین انتهای بلوار نخبگان - اول جاده باراجین دانشگاه آزاد اسلامی قزوینتلفن تماس : تلفن بانک: 02813689861

شعب بانک ملی شعبه کد : 2771

قزوين -خ اسدابادی روبروی نمايندگی ايران خودروتلفن تماس : تلفن بانک: 02812574340

شعب بانک ملی شعبه کد : 2758

قزوين -خ شهيدبابايی ساختمان دادسرای انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 02813672082

شعب بانک ملی شعبه کد : 2699

قزوين -معلم کلايهتلفن تماس : تلفن بانک: 02823622233

شعب بانک ملی شعبه کد : 2698

قزوين -ابگرم قزوينتلفن تماس : تلفن بانک: 02824762100

شعب بانک ملی شعبه کد : 2696

قزوين -بلوارامام خمينی -نرسيده به مسجدجامع شالتلفن تماس : تلفن بانک: 02824412220

شعب بانک ملی شعبه کد : 2695

قزوين -خيابان طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 02812222710

شعب بانک ملی شعبه کد : 2691

قزوين -شهر صنعتی البرزتلفن تماس : تلفن بانک: 02822227328

شعب بانک ملی شعبه کد : 2690

قزوين -ج کمربندی نرسيده به ميدان جمهوری ميدان خشکبارتلفن تماس : تلفن بانک: 02812576437

شعب بانک ملی شعبه کد : 2689

قزوين -خيابان شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02812222862

شعب بانک ملی شعبه کد : 2688

قزوين -کيلومتر5 جاده قزوين -رشت جنب کارخانه شيشهتلفن تماس : تلفن بانک: 02812229002

شعب بانک ملی شعبه کد : 2687

قزوين -بلوار شهيد باهنرتلفن تماس : تلفن بانک: 02812221163

شعب بانک ملی شعبه کد : 2686

قزوين -خ شهيدانصاری تلفن تماس : تلفن بانک: 02812221220

شعب بانک ملی شعبه کد : 2685

قزوين -خ شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 02812561014

شعب بانک ملی شعبه کد : 2684

قزوين -خ شهيد بابايی تلفن تماس : تلفن بانک: 02813361031

شعب بانک ملی شعبه کد : 2683

قزوين -ميدان وليعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 02812551468

شعب بانک ملی شعبه کد : 2682

قزوين -خ سعدی چهارراه نظام وفاتلفن تماس : تلفن بانک: 02813349006

شعب بانک ملی شعبه کد : 2679

قزوين -قزوين خ خيام چهارراه بوعلی تلفن تماس : تلفن بانک: 02812244684

شعب بانک ملی شعبه کد : 2677

قزوين -ميدان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02812226000

شعب بانک ملی شعبه کد : 2676

قزوين -خ طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 02812224307

شعب بانک ملی شعبه کد : 2675

قزوين -خ امام خمينی روبروی مسجدالنبی تلفن تماس : تلفن بانک: 02812227011

شعب بانک ملی شعبه کد : 2673

قزوين -خ فردوسی شمالی تلفن تماس : تلفن بانک: 02813320014

شعب بانک ملی شعبه کد : 2672

قزوين -خ خيام شمالی تلفن تماس : تلفن بانک: 02813325229

شعب بانک ملی شعبه کد : 2671

قزوين -سبزه ميدانتلفن تماس : تلفن بانک: 02812221069

شعب بانک ملی شعبه کد : 2669

قزوين -بخش محمديهتلفن تماس : تلفن بانک: 02822562499

شعب بانک ملی شعبه کد : 2665

قزوين -الوند خ 10متری امام خمينی مقابل قصابی تلفن تماس : تلفن بانک: 02822237722

شعب بانک ملی شعبه کد : 2663

قزوين -چهارراه فلسطين خ پادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 02813320013

شعب بانک ملی شعبه کد : 2255

قزوين -شهرک الوند-بلوار 22بهمنتلفن تماس : تلفن بانک: 02822229323

شعب بانک ملی شعبه کد : 2254

قزوين -خ مجاهد-جنب مسجد چهارده معصومتلفن تماس : تلفن بانک: 02813344771

شعب بانک ملی شعبه کد : 2253

قزوين -کيلومتر6 جاده قزوين -تهران جنب شرکت فرنخ مه نختلفن تماس : تلفن بانک: 02812221631

شعب بانک ملی شعبه کد : 2252

قزوين -خيابان نواب شمالی -نبش فلکه شهيدحسن پورتلفن تماس : تلفن بانک: 02813356230

شعب بانک ملی شعبه کد : 2251

قزوين -انتهای بلوار ازادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 02813672347

شعب بانک ملی شعبه کد : 2250

قزوين -نرسيده به چهارراه منتظری روبروی مسجد لعلتلفن تماس : تلفن بانک: 02812560499