شعب بانک ملی شعبه کد : 4421

ابيک - بلوار طالقانی ابيک روبروی بهداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02822821991