شعب بانک ملی شعبه کد : 8420

نيکشهر - بخش اسپکه خيابان اصلی تلفن تماس : تلفن بانک: 05487222221

شعب بانک ملی شعبه کد : 8405

نيکشهر - خ قدس -جنب فروشگاه شهر و روستا شهرداری منطقه 1تلفن تماس : تلفن بانک: 05465222409