شعب بانک ملی شعبه کد : 4386

زنجان خيابان توحيد روبروی امام زاده ابراهيمتلفن تماس : تلفن بانک: 02414264298

شعب بانک ملی شعبه کد : 4385

زنجان نبش خيابان پنجم فاز2 خ حاج احمد مهدوی تلفن تماس : تلفن بانک: 02414258810

شعب بانک ملی شعبه کد : 4384

زنجان -خ فردوسی -روبروی مجمع امورصنفی پلاک 145تلفن تماس : تلفن بانک: 02413239599

شعب بانک ملی شعبه کد : 4383

زنجان خيابان شهريور پلاک 17293تلفن تماس : تلفن بانک: 02415260300

شعب بانک ملی شعبه کد : 4382

زنجان خ امام خمينی -کوچه باشگاه زنجانتلفن تماس : تلفن بانک: 02413262339

شعب بانک ملی شعبه کد : 4381

زنجان خيابان ايت ا... خويی تلفن تماس : تلفن بانک: 02423223111

شعب بانک ملی شعبه کد : 4380

زنجان خيابان امام خمينی روبروی جهاد سازندگی تلفن تماس : تلفن بانک: 02415244800

شعب بانک ملی شعبه کد : 4358

زنجان بزرگراه 22 بهمن روبروی فروشگاه رفاه دادگستری کل استان زنجانتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک ملی شعبه کد : 4345

زنجان امام خمينی نرسيده به بلوار ازادی پلاک 691تلفن تماس : تلفن بانک: 02413261776

شعب بانک ملی شعبه کد : 4339

زنجان طارم اب برخيابان امام بانک ملی تلفن تماس : تلفن بانک: 02422823115

شعب بانک ملی شعبه کد : 4338

زنجان کوی فرهنگ ميدان گلهاتلفن تماس : تلفن بانک: 02415241021

شعب بانک ملی شعبه کد : 4320

زنجان خ طالقانی -کوچه دادگستری تلفن تماس : تلفن بانک: 02417272010

شعب بانک ملی شعبه کد : 4319

زنجان سعدی شمالی جنب اداره برقتلفن تماس : تلفن بانک: 02414248074

شعب بانک ملی شعبه کد : 4318

زنجان خيابان سعدی جنوبی تلفن تماس : تلفن بانک: 02413229683

شعب بانک ملی شعبه کد : 4317

زنجان -خيابان سعدی نرسيده به چهارراه سعدی تلفن تماس : تلفن بانک: 02413233529

شعب بانک ملی شعبه کد : 4316

زنجان - بازار پائين -سرای وثوقتلفن تماس : تلفن بانک: 02413229685

شعب بانک ملی شعبه کد : 4315

زنجان -خيابان فرودگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 02415256040

شعب بانک ملی شعبه کد : 4314

زنجان -خ ايت ا... مدنی نبش کوچه شهيد مبارکعلی بياتتلفن تماس : تلفن بانک: 02415252190

شعب بانک ملی شعبه کد : 4313

زنجان -خ جمهوری اسلامی تلفن تماس : تلفن بانک: 02414250030

شعب بانک ملی شعبه کد : 4312

زنجان -خ بعثت اول خ فداييان اسلامتلفن تماس : تلفن بانک: 02413225347

شعب بانک ملی شعبه کد : 4311

زنجان -ميدان بارزنجانتلفن تماس : تلفن بانک: 02417289874

شعب بانک ملی شعبه کد : 4309

زنجان -ميدان کوی قائمتلفن تماس : تلفن بانک: 02414250670

شعب بانک ملی شعبه کد : 4308

زنجان -خيابان خرمشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02417281100

شعب بانک ملی شعبه کد : 4307

زنجان -بلوارازادی شهرداری زنجانتلفن تماس : تلفن بانک: 02413237600

شعب بانک ملی شعبه کد : 4305

زنجان خيابان امام چهارراه اميرکبيرتلفن تماس : تلفن بانک: 02415241620

شعب بانک ملی شعبه کد : 4304

زنجان خيابان شهدا ميدان ارکتلفن تماس : تلفن بانک: 02413263250

شعب بانک ملی شعبه کد : 4303

زنجان خيابان امام روبروی هتل سپيدتلفن تماس : تلفن بانک: 02413239598

شعب بانک ملی شعبه کد : 4302

زنجان راسته بازار بالاتلفن تماس : تلفن بانک: 02413223929

شعب بانک ملی شعبه کد : 4301

زنجان سبزه ميدان -نبش خيابان فردوسی تلفن تماس : تلفن بانک: 02413237901