شعب بانک ملی شعبه کد : 6865

شادگان خيابان امام خمينی بازار شادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 06323224735

شعب بانک ملی شعبه کد : 6861

شادگان بلوار فتح المبينتلفن تماس : تلفن بانک: 06323221300