شعب بانک ملی شعبه کد : 6691

سوسنگرد خيابان طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 06124228006

شعب بانک ملی شعبه کد : 6681

سوسنگرد خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 06124226114