شعب بانک ملی شعبه کد : 7022

بندر امام خمينی - مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 06512552093

شعب بانک ملی شعبه کد : 6999

بندر امام خمينی خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 06512222026

شعب بانک ملی شعبه کد : 6998

بندر امام خمينی - کارخانجات شيميائی رازی تلفن تماس : تلفن بانک: 06522662500

شعب بانک ملی شعبه کد : 6992

بندر امام خمينی - اداره گمرکتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک ملی شعبه کد : 7036

بندر امام خمينی بلوار شهيد آزاده بازار سربندرتلفن تماس : تلفن بانک: 06512222721