شعب بانک ملی شعبه کد : 8886

گناباد خيابان سعدی تلفن تماس : تلفن بانک: 05357226389

شعب بانک ملی شعبه کد : 8884

گناباد ميدان فرمانداری -جنب شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 05357229170

شعب بانک ملی شعبه کد : 8883

گناباد خ امام روبروی بنگاه حجتتلفن تماس : تلفن بانک: 05357252088

شعب بانک ملی شعبه کد : 8882

گناباد ميدان امام خمينی ابتدای خيابان ناصرخسروتلفن تماس : تلفن بانک: 05357222011

شعب بانک ملی شعبه کد : 8881

گناباد خ ايت ا... غفاری روبروی صندوق قرض الحسنهتلفن تماس : تلفن بانک: 05357222008