شعب بانک ملی شعبه کد : 8994

فردوس خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 05342220990

شعب بانک ملی شعبه کد : 8993

فردوس خيابان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 05342292942

شعب بانک ملی شعبه کد : 8992

فردوس ميدان صاحب الزمان -ابتدای خيابان خرمشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 05342224824

شعب بانک ملی شعبه کد : 8991

فردوس ميدان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 05342228710