شعب بانک ملی شعبه کد : 8828

درگز خیابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 05825422694

شعب بانک ملی شعبه کد : 8812

درگز بلوار شهيد بهشتی - روبروی هلال احمرتلفن تماس : تلفن بانک: 05825229981

شعب بانک ملی شعبه کد : 8811

درگز خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 05825222135