شعب بانک ملی شعبه کد : 2306

پاکدشت - کيلومتر 25 جاده خاورانتلفن تماس : تلفن بانک: 02923025707

شعب بانک ملی شعبه کد : 2305

پاکدشت - خ شهيد مطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 02923034427