شعب بانک ملی شعبه کد : 2485

فيروزکوه - خ پاسدارانتلفن تماس : تلفن بانک: 02216223006

شعب بانک ملی شعبه کد : 2481

فيروزکوه - ميدان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 02216223101