شعب بانک ملی شعبه کد : 7784

ديلم بلوار پاسدارانتلفن تماس : تلفن بانک: 07724220919

شعب بانک ملی شعبه کد : 7782

ديلم ميدان حسينيه اعظمتلفن تماس : تلفن بانک: 07724222798