شعب بانک ملی شعبه کد : 7723

جاده بوشهر-کنگان - بلوار بسيجتلفن تماس : تلفن بانک: 07726222040

شعب بانک ملی شعبه کد : 7719

خورموج خيابان شهيد رجائیتلفن تماس : تلفن بانک: 0772622044

شعب بانک ملی شعبه کد : 7718

خورموج فلکه امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 07725226409