شعب بانک ملی شعبه کد : 6052

دهلران خ امام خمينی ميدان امام جنب فرمانداریتلفن تماس : تلفن بانک: 08427225500

شعب بانک ملی شعبه کد : 6054

دهلران خ امام خمينی -جنب بازاربزرگ شهرداریتلفن تماس : تلفن بانک: 08427225118