شعب بانک ملی شعبه کد : 6081

ابدانان خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 08426222011

شعب بانک ملی شعبه کد : 5989

ابدانان خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 08426222007