شعب بانک ملی شعبه کد : 2655

اشتهارد - بلوارايت ا... خامنه ای -روبروی بخشداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02622723041