شعب بانک ملی شعبه کد : 4903

پارس اباد خيابان امام خمينیتلفن تماس : تلفن بانک: 04527291670

شعب بانک ملی شعبه کد : 4901

پارس اباد خ شهيد رجايی تلفن تماس : تلفن بانک: 04527285910

شعب بانک ملی شعبه کد : 4896

پارس اباد خ امام بين میدان امام و میدان امام حسينتلفن تماس : تلفن بانک: 04527226412