شعب بانک ملی شعبه کد : 4868

نير -خ امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04523823176