شعب بانک ملی شعبه کد : 4921

خلخال خيابان کارگرجنوبی م وحدتتلفن تماس : تلفن بانک: 04524226650

شعب بانک ملی شعبه کد : 4912

خلخال ميدان معلم روبروی اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 04524229551

شعب بانک ملی شعبه کد : 4911

خلخال خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04524222420

شعب بانک ملی شعبه کد : 4907

خلخال - گيوی تلفن تماس : تلفن بانک: 04524923034