شعب بانک ملی شعبه کد : 4714

ورزقان 30کيلومتری ورزقان معدن مس سونگونتلفن تماس : تلفن بانک: 3243187