شعب بانک ملی شعبه کد : 4782

هادیشهر - گرگر-خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04923046258

شعب بانک ملی شعبه کد : 4779

هادیشهر خيابان امام جعفرصادق -خيابان جلفاتلفن تماس : تلفن بانک: 04923049386