شعب بانک ملی شعبه کد : 5286

ملکان -خيابان امام خمينی - بازار ملکانتلفن تماس : تلفن بانک: 04228226750

شعب بانک ملی شعبه کد : 5285

ملکان -خيابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04228222061