شعب بانک ملی شعبه کد : 4645

قره آج خيابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04246722888