شعب بانک ملی شعبه کد : 5049

بناب خيابان باهنر بلوار مدرستلفن تماس : تلفن بانک: 04127235582

شعب بانک ملی شعبه کد : 5046

بناب ميدان معلمتلفن تماس : تلفن بانک: 04127268440

شعب بانک ملی شعبه کد : 5045

بناب خيابان مطهری -اول خيابان زرگرانتلفن تماس : تلفن بانک: 04127238088

شعب بانک ملی شعبه کد : 5044

بناب خ امام خميني بلوار لاله دانشگاه آزاد بنابتلفن تماس : تلفن بانک: 04127231326

شعب بانک ملی شعبه کد : 5043

بناب خيابان امام خمينی -جنب پمپ بنزينتلفن تماس : تلفن بانک: 04127231235

شعب بانک ملی شعبه کد : 5041

بناب ميدان اصلی مرکز شهر بنابتلفن تماس : تلفن بانک: 04127222040