شعب بانک ملت شعبه کد : 9694

کیلومتر30جاده میبد - شهر اشکذر - شرف آباد - خیابان خاتم الانبیاءتلفن تماس : تلفن بانک: 03523765322

شعب بانک ملت شعبه کد : 9632

میبد-خیابان امام خمینی (ره)- مقابل اداره مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 03527733010

شعب بانک ملت شعبه کد : 9631

میبد-خیابان امام خمینی-مقابل دفترهواپیمائی میبد سیرتلفن تماس : تلفن بانک: 03527728056